B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Saavutada eesti keele oskus B2 tasemel

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga

Kursuse sisu

Suhtluskeel:

 • Mina, sõbrad (välimus ja iseloom, inimsuhted, minu eripära ja võimed, töökaaslased ja muud lähikondlased ning nendevaheline läbikäimine)
 • Perekond ja kodu (perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak)
 • Tervis, heaolu ja enesetunne (arstiabi, vahejuhtumid, õnnetused, haigused, eluviis ja eluviisimuutused, raviteenused ja raviprotseduurid, enesetunde kirjeldamine, ravikindlustus)
 • Haridussüsteem ja koolivõrk (Eesti haridussüsteem ja koolivõrk, üld- ja kutseharidusasutused, koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid, täiskasvanuõpe, iseõppimine, suhtlemine õpilaste ja lapsevanematega, õpilase areng ja edasijõudmine)
 • Riigid ja nende kultuur (valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, pealinnad, elustiil, rahvuslikud stereotüübid. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö)
 • Keskkond, kodukoht, Eesti (meie pealinn, maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, kodukoht, liiklus, globaalprobleemid, sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus, turvalisus. Loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, keskkonnaprobleemid, urbaniseerumine. Eesti valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, kuritegu ja karistus, usuline vabadus. Lähinaabrid.)
 • Igapäevased tegevused (harrastused, spordialad, reisimine, vaba aja veetmise võimalused, tervislik eluviis ja toitumine, sisseostud, toit, tarbimisharjumused, teenindus ja suhtlemine. Olmeteenused ja kaubandus, riigi- ja omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
 • Töö (haridus, elukestev õpe; teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks)
 • Kultuur (kirjandus, helilooming, film, teater, kunst, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; žanrid ja inimesed filmis, teatris ja kunstis, maali kirjeldus, filmi või etenduse arvustus, muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad, ajalehed ja nende tüübid, artiklite tüübid, toimetamine, ajalehe keel, ilmateade, uudised, meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed, infoühiskond ja selle probleemid; rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud; erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused; kultuuritraditsioonid, kultuuriüritused; kodukoha lugu. Eesti ja teised riigid).

Keeleteadmised:

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Sõnade tuletamine
 • Kujundlikud väljendid
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Tegusõnadest tuletatud sõnad
 • Sihilised tegusõnad
 • Rektsioon
 • Ma- ja da-infinitiivi vorm
 • Umbisikuline tegumood
 • Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
 • Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
 • Taga- ja eessõnad
 • Sidesõnad
 • Kohakaassõnade paljusus
 • Ma-tegevusnime vormid
 • Umbisikuline tegumood
 • Kesksõnad
 • Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)
 • Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).

Kirjutamine:

 • õigekirja harjutused, kirjade kirjutamine sh e-kirja kirjutamine, mitteametlike ja ametlike kirjade kirjutamine; ankeetide täitmine; CV koostamine; märkmete tegemine; tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne, essee kirjutamine; memo koostamine; koosoleku protokollimine; dikteerimise järgi kirjutamine; vestluse (ka telefonivestluse) põhjal märkmete tegemine.

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

 • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
 • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud – ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
 • Kirjalikud ülesanded: õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teadete, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine, ülevaate kirjutamine, tutvustuse koostamine, protokollimine
 • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust

Õppemeetodid:

 • loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö.

Kursuse läbinu

1) Kuuldu mõistmine

* Mõistab kuuldut enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.

2)Loetu mõistmine

*Suudab lugeda ja mõista eri eesmärkidel koostatud tekste, kasutades vajadusel abimaterjale.

3)Üldine rääkimisoskus

* Suudab emakeelse kõnelejaga suhelda ladusalt ja spontaanselt.

* Suudab osaleda arutluses, oma vaatenurka selgitada ja põhjendada.

4) Üldine kirjutamisoskus

* Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste endale huvi pakkuvatel teemadel.

Muu info

Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kestus: 500 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest 300 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 • Koolitajad: Raina Ventsli

Koolitajad:

 • lektor
  Raina Ventsli Raina on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetajana. Õpetanud peamiselt vene keele baasil eesti keelt Loe veel
​​